Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng bộ Khối các Cơ quan và DN tỉnh: Đại hội điểm diễn ra dân chủ, đảm bảo nguyên tắc

Đăng lúc: Chủ nhật - 17/05/2020 20:25
Thực hiện Chỉ thị 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 92 ngày 19-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (viết tắt là Đảng ủy Khối) Tiền Giang đã chọn 4 Chi bộ, Đảng bộ: Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Bảo Việt Tiền Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Công ty Xăng dầu Tiền Giang là những đơn vị điểm của Đảng bộ Khối tổ chức đại hội cấp cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. 4/4 Chi, Đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội điểm, thời gian tổ chức ngày 7 và 8-5-2020.

Tập thể Chi bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.
ĐẠI HỘI ĐIỂM THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Qua quá trình hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi giám sát, nhìn chung việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở cơ bản thực hiện đúng yêu cầu, nội dung, đảm bảo chất lượng, cụ thể:

- Các cấp ủy đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là làm tốt việc triển khai, quán triệt các yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối.

- Báo cáo chính trị của các chi, đảng bộ được chuẩn bị công phu, theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đánh giá rõ những kết quả đạt được, những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ mới, đảm bảo sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Báo cáo kiểm điểm tập trung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành (BCH) với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc. Các văn kiện trình đại hội đều được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối duyệt, tham gia ý kiến cụ thể, cấp ủy cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh trước khi trình đại hội.

- Việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình đại hội có sự phân công, chuẩn bị tốt, nhiều đảng viên có những ý kiến tham gia thiết thực, trách nhiệm. Việc lấy ý kiến góp ý của đảng viên đối với văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, ý kiến được tổng hợp đầy đủ theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và thông qua đại hội theo quy định.

- Công tác nhân sự tại các đơn vị điểm được chuẩn bị chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình ngay từ khâu quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm, đến việc triển khai quy trình theo đúng kế hoạch đã đề ra. Phương án nhân sự chuẩn bị đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi và số lượng theo quy định (nhân sự cấp ủy và ban thường vụ, ủy ban kiểm tra cấp ủy được chuẩn bị đảm bảo số dư theo quy định tại Quy chế bầu cử trong Đảng) và được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt trước khi tiến hành đại hội.

- Công tác trang trí, khánh tiết, tuyên truyền, cổ động trực quan được các chi, đảng bộ quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, trang trọng, phù hợp với điều kiện hội trường, vật chất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được các chi, đảng bộ quan tâm triển khai, thực hiện tốt.

- Đại hội các đơn vị điểm được tiến hành đúng hướng dẫn; đại biểu, đảng viên dự đại hội đầy đủ, nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy, quy chế của đại hội; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong tập trung thảo luận, lựa chọn nhân sự để bầu vào cấp ủy khóa mới. Chương trình làm việc của đại hội diễn ra liên tục, không khí làm việc nghiêm túc, dân chủ. Các chi, đảng bộ được lựa chọn tổ chức đại hội điểm đều là những chi, đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất cao; các đồng chí cấp ủy viên đương nhiệm có kinh nghiệm trong công tác Đảng, năng lực điều hành tốt; có đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất, góp phần vào sự thành công của đại hội. Đại hội diễn ra dân chủ, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, đúng hướng dẫn và đã thành công tốt đẹp.

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả được thể hiện tương đối rõ, cũng có thể chỉ ra những mặt chưa được, cần rút kinh nghiệm, khắc phục, như: Công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu có lúc còn lúng túng, chủ quan, chưa bám sát kịch bản (Ban kiểm phiếu chưa báo cáo số phiếu thu về mà Đoàn Chủ tịch cho đại hội nghỉ giải lao, nêu thêm ý kiến ngoài kịch bản nên phiếu bầu thiếu tập trung…); công tác chuẩn bị phiếu bầu cử chưa đúng mẫu quy định; đảng viên chưa thực hiện tốt nội quy của đại hội (nói chuyện riêng; gây ồn ào khi ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu; việc thảo luận, tham gia ý kiến vào các văn kiện trình đại hội chưa nhiều; có đảng bộ kết quả bầu BCH chưa đủ số lượng...


BCH Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội
ĐẠI HỘI ĐẠI TRÀ CẦN LƯU Ý BẢY VẤN ĐỀ

Từ những hạn chế kinh nghiệm rút ra qua tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy cơ sở trực thuộc lưu ý một số nội dung để tổ chức thành công đại hội đại trà các đảng bộ, chi bộ như sau:

Một là, tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc trên cơ sở đảm bảo tiến độ, yêu cầu tại Kế hoạch 09 ngày 10-3-2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối (đại hội đảng bộ, chi bộ hoàn thành trước ngày 15-6-2020).

Hai là, chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng các văn kiện trình đại hội. Báo cáo chính trị phải đánh giá sát, đúng tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 -2020, có so sánh kết quả đạt được với các mục tiêu đề ra. Báo cáo kiểm điểm của BCH cần kiểm điểm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, tránh trùng lắp với báo cáo chính trị. Dự thảo nghị quyết đại hội và dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cần nêu rõ những việc làm cụ thể, trọng tâm trong nhiệm kỳ tới để đại hội thảo luận, thông qua.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần coi trọng toàn diện các nội dung của đại hội, tránh tình trạng quá chú trọng vào công tác bầu cử cấp ủy, xem nhẹ việc thảo luận báo cáo của cấp mình và tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của cấp ủy cấp trên. Các ý kiến tham luận tại đại hội cần lựa chọn trải đều các lĩnh vực (về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát…). Đoàn Chủ tịch đại hội cần dành thời gian thỏa đáng cho việc thảo luận tại đại hội, cần thực sự phát huy dân chủ, gợi mở những vấn đề quan trọng và khuyến khích việc tranh luận trực tiếp tại đại hội, nhất là những vấn đề lớn, quan trọng đang còn có ý kiến khác nhau; khắc phục tình trạng thảo luận một chiều hoặc kể lể thành tích của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ba là, xây dựng Phương án nhân sự theo đúng quy định, đảm bảo tính khách quan, công khai, dân chủ. Thực hiện quy trình công tác nhân sự trước, trong đại hội đảm bảo đúng quy trình, các bước, các khâu theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Việc lựa chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm bảo quy định về tiêu chuẩn chính trị, trình độ, năng lực công tác, uy tín đối với cán bộ, đảng viên…; không cơ cấu đồng chí tái cử làm số dư (tái cử nhưng rớt).  Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra cấp ủy phải đảm bảo số dư theo quy định tại Quy chế bầu cử trong Đảng (cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị nhân sự có số dư từ 10% - 15% số lượng cần bầu), quá trình chuẩn bị nhân sự cho đại hội phải theo đúng hướng dẫn, nhân sự mới hay nhân sự tái cử đều phải thực hiện 5 bước theo quy định và phải trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt trước khi tiến hành đại hội.

Bốn là, xây dựng kịch bản đại hội thật chi tiết, nên có chạy chương trình trước khi tiến hành đại hội; trong quá trình điều hành đại hội, Đoàn Chủ tịch cần bám sát kịch bản để điều hành, tránh những chủ quan, lơ là, cần lãnh đạo đại hội thực hiện đúng nội quy đại hội nhằm đảm bảo tính nghiêm túc, trật tự trong đại hội. Chuẩn bị các phiếu lấy ý kiến cũng như phiếu bầu cử phải đúng hình thức và nội dung, tránh trường hợp lẫn lộn giữa phiếu bầu có số dư và bầu tín nhiệm (gửi kèm kịch bản chi tiết và các biểu mẫu đại hội).

Năm là, cấp ủy phải quán triệt sâu, kỹ các nội dung và quy định về công tác tổ chức đại hội cho đảng viên nắm vững và thực hiện nghiêm túc. Đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận các dự thảo văn kiện của cấp trên và cấp mình; thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng đối với việc ứng cử, đề cử, bầu cử và các biểu quyết khác trong đại hội; cần tôn trọng ý kiến đã biểu quyết của mình để bầu đủ số lượng cần bầu.

Sáu là, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chú ý kiểm soát chặt chẽ, không để nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, cắt giảm thành phần là khách mời, các thủ tục không cần thiết; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh theo quy định; không tổ chức liên hoan sau đại hội.

Bảy là, các đơn vị đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoàn thiện thủ tục đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định chuẩn y cấp ủy khóa mới; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên; hoàn chỉnh xây dựng chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa của BCH; triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
TRƯƠNG HỒ PHONG  
(Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối)

Nguồn tin: thtg.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 31
  • Khách viếng thăm: 28
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 9869
  • Tháng hiện tại: 57611
  • Tổng lượt truy cập: 24525805