Người làm báo Tiền Giang


                     

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Đăng lúc: Chủ nhật - 04/09/2022 13:13
Bài cuối:  
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Đồng chí Đỗ Tấn Hùng trao Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho các tập thể, cá nhân tại Hội nghị sơ kết Chuyên đề thi đua “Quy chế dân chủ cơ sở - Dân vận khéo -
Dân vận chính quyền” năm 2021; sơ kết công tác dân vận quý I-2022
Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang, công tác dân vận của hệ thống chính quyền trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động. Công tác phối hợp nắm tình hình và thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc được quan tâm, duy trì ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang được tăng cường, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Bên cạnh các mặt ưu điểm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã nhìn nhận, đánh giá hệ thống dân vận vẫn còn bộc lộ một số mặt hạn chế. Một số địa phương, một số lĩnh vực công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, cơ quan chính quyền về công tác dân vận phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân chưa sâu sát, chưa linh hoạt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thích ứng với công tác phòng chống dịch. Công tác nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo những vấn đề phát sinh có liên quan đến công tác dân vận, nhất là tình hình tư tưởng, tâm trạng của các giai tầng xã hội có lúc, có nơi chưa sâu, chưa kịp thời; việc xây dựng quản lý cốt cán trong tôn giáo chưa có chỉ đạo thống nhất giữa các ngành liên quan, ảnh hướng đến việc phát huy vai trò của chức sắc, chức việc trong việc làm cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân, tín đồ các tôn giáo…

Theo ông Nguyễn Văn Du, Phó Trưởng Ban Dân vận huyện Cái Bè, một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở địa phương là cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác Dân vận chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng những kinh nghiệm, các mô hình, các phong trào, cuộc vận động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các Hội quần chúng. Đặc biệt, các ngành, các cấp cần xem trọng nâng chất phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả thiết thực, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần nêu gương trong lời nói, việc làm để vận động, thuyết phục nhân dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Cụ thể, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh phải trực tiếp làm công tác dân vận. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, thực sự là công bộc của nhân dân. Công tác dân vận cần phải được triển khai, thực hiện nghiêm túc theo cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ" và phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Mọi quan điểm, chủ trương của cấp ủy, cơ chế, chính sách của chính quyền phải vì lợi ích chính đáng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

 
Đối với địa bàn đô thị trung tâm của tỉnh, Thành ủy Thành phố Mỹ Tho xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong việc góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế. Ông Bùi Văn Bảo, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Mỹ Tho khẳng định: Căn cứ chỉ đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/8/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Dân vận Thành phố Mỹ Tho tập tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ động phản bác các thông tin sai trái của các phần tử phản động, kích động, phá hoại về an ninh trật tự. Phối họp các ngành giải quyết những nhu cầu chính đáng của nhân dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy trí tuệ, làm giàu chính đáng; tạo động lực để các tầng lớp nhân dân cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng phát triển; chung sức, chung lòng thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, các cuộc vận động cách mạng. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nêu cao trách nhiệm, tích cực lao động, sáng tạo, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện tốt phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Về những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong tình hình mới, ông Nguyễn Tấn Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang trao đổi: Hệ thống chính trị các cấp cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận, quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc đi đôi với nâng cao hiệu quả xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam, tăng cường kỷ cương, pháp luật trên các lĩnh vực; đồng thời thường xuyên nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh và vô hiệu hóa các phương thức, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động là nhiệm vụ trọng tâm, bức thiết và xuyên suốt để tỉnh nhà phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh mới.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động số 01-CTr/BDVTW ngày 17/6/2021 của Ban Dân vận Trung ương và Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 28/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XI thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TW của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025; Quy chế số 05-QC/DV ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang.

Hệ thống chính trị các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thích ứng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nghiên cứu nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế; nắm chắc diễn biến hiện tại về đời sống, tư tưởng, tâm trạng của các giai cấp, các tầng lớp xã hội và nhân dân, đồng thời dự báo tình hình tới để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo sâu sát công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân tập trung phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Kết hợp chăm lo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh với đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, nâng chất lượng các phong trào, các cuộc vận động cách mạng đảm bảo thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực là yếu tố cốt lõi để nâng cao lòng tin của nhân dân.

Hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác Dân vận chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng những kinh nghiệm, các mô hình, các phong trào, cuộc vận động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, các Hội quần chúng; đặc biệt coi trọng nâng chất phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả thiết thực, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần nêu gương, nói đi đôi với làm để vận động, thuyết phục nhân dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tích cực giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị, khiếu nại của nhân dân; ngăn ngừa các mầm móng có thể phát sinh điểm nóng, không để ảnh hướng phức tạp về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh trật tự. Thông qua các phong trào, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội vận động, định hướng phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các quy định, quy chế của Bộ Chính trị.

Ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang nhấn mạnh: Thời gian tới, Ban Dân vận các cấp trong tỉnh, cán bộ dân vận cần tiếp tục bám sát cơ sở, địa bàn, nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... Từ đó kịp thời chia sẻ, phối hợp hỗ trợ, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội... Việc triển khai, thực hiện hiệu quả, đồng bộ công tác dân vận đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Qua đó, góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết Nhân dân, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 
Hữu Chí
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu 


THÔNG TIN CẦN BIẾT