Người làm báo Tiền Giang


                     

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Làm tốt công tác dân vận - Góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế

Đăng lúc: Thứ bảy - 03/09/2022 09:02
Bài 1:
Làm tốt công tác dân vận-Góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế
 
Dưới sự điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp và nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội trong năm 2022 của Tiền Giang tương đối thuận lợi, sản xuất nông nghiệp ổn định, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; hoạt động thương mại-dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, xuất khẩu tăng trưởng tốt… Đặc biệt, để tỉnh nhà đạt được kết quả này, trong đó có sự góp phần không nhỏ của công tác dân vận.

Đồng chí Đỗ Tấn Hùng trao Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho các tập thể, cá nhân tại Hội nghị sơ kết Chuyên đề thi đua “Quy chế dân chủ cơ sở - Dân vận khéo - Dân vận
chính quyền” năm 2021; sơ kết công tác dân vận quý I-2022.
Thời gian qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị của tỉnh Tiền Giang tiếp tục có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Ông Đỗ Tấn Tấn Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang đánh giá: Nhìn chung, từ năm 2021 đến nay, tuy tình hình có nhiều khó khăn nhưng được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, của các cấp ủy với nhiều hình thức linh hoạt phù hợp công tác dân vận được triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận ngày càng được nâng cao. Việc Trung ương cụ thể hóa các chính sách, pháp luật được chú trọng phục vụ tốt hơn cho công tác dân vận trong tình hình mới.

Hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 13/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh; Chương trình hành động số 01-CTr/BDVTW ngày 17/6/2021 của Ban Dân vận Trung ương và Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 28/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; qua đó các nhiệm vụ giải pháp về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở có sự đồng bộ để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2021.


Những năm qua, công tác dân vận của tỉnh Tiền Giang có nhiều đổi mới theo hướng trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ sở, đơn vị. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền tỉnh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.
 
 
Các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh chỉ đạo sâu sát công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; coi trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội vững mạnh. Đồng thời, củng cố, nâng chất các phong trào, các cuộc vận động cách mạng, theo hướng thiết thực chăm lo lợi chính đáng của nhân dân; chủ động giải quyết những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng còn tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn cho cơ sở; quan tâm sơ kết, tổng kết, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; qua đó góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Công tác dân vận của hệ thống chính quyền có hướng chuyển biến về nhận thức và hành động và đổi mới phương thức thích ứng với phòng chống dịch Covid-19; trọng tâm là công tác cải cách hành chính, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính của nhân dân; coi trọng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với các cơ quan tham mưu của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội các cấp; đồng thời nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề thi đua “thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo - Dân vận chính quyền”. Công tác phối hợp nắm tình hình và thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc được quan tâm, duy trì ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang được tăng cường, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Thành phố Mỹ Tho, công tác dân vận của hệ thống chính trị các cấp tập trung tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thu hút được sự hưởng ứng mạnh mẽ trong xã hội, phát huy được tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong nhân dân. Các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi trong diện trợ cấp chính sách xã hội được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng quan tâm chăm lo, tạo điều kiện ổn định cuộc sống. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tập trung đổi mới phương thức sinh hoạt thích ứng với việc phòng chống dịch bệnh. Lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong việc đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 Bùi Văn Bảo, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Mỹ Tho nhận xét: Khối dân vận phường, xã của thành phố Mỹ Tho tập trung nắm tình hình và tham mưu, đề xuất cấp ủy chỉ đạo tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; kịp thời nắm tình hình, phản ảnh những tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm, lo lắng để cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết hợp lý, không để tạo ra điểm nóng vv...

Tại huyện Gò Công Đông, trong 6 tháng đầu năm 2022, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tích cực tham gia công tác dân vận; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; các phong trào thi đua yêu nước; tích cực vận động các nguồn lực cho công tác an sinh xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Tân Thành và Tăng Hòa để kịp thời ra mắt đúng tiến độ trong năm 2022. Vận động người dân tham gia thực hiện các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”…

Theo ông Nguyễn Thanh Phương, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Gò Công Đông cho biết thêm: Bên cạnh đó, từng đoàn thể tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng phát huy và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và đẩy mạnh các hoạt động về khu dân cư, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Đặc biệt, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xã hội - từ thiện được đẩy mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết cùng chăm lo phúc lợi, an sinh xã hội, cải thiện đời sống đoàn viên, hội viên, hộ nghèo, hộ khó khăn, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Còn ở huyện Chợ Gạo, các cấp uỷ Đảng huyện và cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác dân vận. Hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể có nhiều cố gắng trong việc tổ chức vận động nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chủ động tham mưu với các cấp uỷ Đảng lãnh đạo công tác dân vận ở cấp mình. Ông Võ Văn Triệu, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy huyện Chợ Gạo chia sẻ: Ban Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể huyện luôn cố gắng nâng cao chất lượng công tác tham mưu đối với cấp uỷ Đảng và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được Mặt trận và các đoàn thể thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú và nhiều nội dung trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Đồng chí Ngô Hữu Thệ, Bí thư Huyện ủy huyện Chợ Gạo đánh giá: Công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện tiếp tục có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có việc thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Những kết quả nói trên đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát trát triển kinh tế -văn hóa tỉnh nhà. Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 dự kiến tăng 6,42% so năm 2021; GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt 59,9 triệu đồng, bình quân tăng 3,63 triệu đồng/người/năm so với năm 2021. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện đạt 41.750 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 9,8%.

Bài 2:  Phát huy các mô hình dân vận khéo

 
Hữu Chí
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu 


THÔNG TIN CẦN BIẾT