Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: Thứ tư - 27/06/2012 15:53
Chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến vai trò và sự tham gia hưởng ứng, tích cực thực hiện của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, như vậy chủ trương mục tiêu đó mới trở thành hiện thực...

Xã Tân Hội Đông - Châu Thành trên đường xây dựng nông thôn mới -  Ảnh: Duy Sơn
Mục tiêu xây dựng đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phấn đấu đến năm 2015 cả nước có 20% số xã; đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương (khoá X), Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 đã đề ra. “Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn” mới bao gồm 19 tiêu chí chia thành 5 nhóm: về quy hoạch; về hạ tầng kinh tế - xã hội; về kinh tế và tổ chức sản xuất; về văn hóa - xã hội - môi trường và về hệ thống chính trị. Đây là những mục tiêu định hướng chung có tính phấn đấu và thách thức lớn. Trong khi triển khai thực hiện, mỗi địa phương đều phải có tính toán xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện sao cho sát thực tế, khả thi. Chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến vai trò và sự tham gia hưởng ứng, tích cực thực hiện của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, như vậy chủ trương mục tiêu đó mới trở thành hiện thực.

Công tác tuyên truyền hướng đến giúp mọi cán bộ và người dân hiểu về tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây là chương trình phát triển nông thôn toàn diện, bền vững với mục đích nâng cao nhanh chóng cuộc sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn; giúp cho người dân hiểu rõ đây không phải là dự án xây dựng cơ bản mà là một chương trình phát triển tổng hợp về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội; hiểu rõ vai trò của cộng đồng là chủ thể xây dựng nông thôn mới tại từng địa bàn, phát huy nội lực là căn bản; người dân phải được tuyên truyền hiểu biết rõ nội dung, phương pháp, cách làm và tự tin thực hiện vai trò làm chủ, tự giác tham gia và luôn sáng tạo trong tổ chức thực hiện.

Bác Hồ đã từng dạy rằng: “Ở trong xã hội, muốn thành công phải có ba điều kiện là: thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Ba điều kiện ấy đều quan trọng cả, nhưng thiên thời không bằng địa lợi, mà địa lợi không quan trọng bằng nhân hoà. Nhân hoà là thế nào ? Nhân hoà là tất cả mọi người đều nhất trí. Nhân hoà quan trọng hơn hết”. Người đã dạy: “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì cũng không nên”; “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Việc xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí hiện thời có nhiều khó khăn, thách thức. Vì thế, chúng ta cần tập trung tuyên truyền, vận động nhân  dân cùng chung sức, chung lòng tham gia xây dựng từng tiêu chí một. Báo đài cần thiết lập thêm chuyên trang, chuyên mục về xây dựng  nông thôn mới. Chính quyền và ngành chức năng như ngành Nông nghiệp& PTNT, Văn hóa -thể thao -du lịch, Lao động-TB&XH, Y tế, Giáo dục & Đào tạo, … quan tâm phân bổ nguồn lực, cử cán bộ chuyên môn cùng phối hợp cơ quan báo, đài để thường xuyên cho ra mắt bạn đọc, bạn xem đài những chuyên trang, chuyên mục có giá trị, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin, nghiên cứu, trao đổi, giám sát, phản biện, đúc kết kinh nghiệm… từ diễn đàn xây dựng nông thôn mới trên báo, đài.

Trong Bài báo Dân vận của Bác Hồ- viết 1949 nêu rõ: “Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân”. Chính vì thế, công tác tuyên truyền nói chung, báo đài nói riêng phải có nhiều biện pháp để tiếp sức với cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục nhân dân hiểu được, làm được những vấn đề mà cấp ủy, chính quyền địa phương yêu cầu nhằm xây dựng thành công các tiêu chí xã nông thôn mới. Thực trạng nông thôn hiện nay còn nhiều vấn đề tục hậu, lạc hậu, kể cả về kinh tế và văn hóa, trình độ nhận thức và thói quen hành vi (Cụ thể như nhận thức về trách nhiệm tham gia giải quyết nạn ô nhiễm môi trường chưa đầy đủ trong khi thói quen xả rác bừa bãi vẫn còn phổ biến; hiểu biết về vệ sinh an toàn thực phẩm ít nhưng nhu cầu lợi ích cá nhân cao, và vì thế, người ta vô tư phun thuốc trừ sâu ngay trước khi thu  hoạch rau màu đem bán). Thiết nghĩ, nội dung thể hiện trên báo, đài vừa có tính phổ biến, cập nhật thông tin; vừa có tính giáo dục, và cần thiết đẩy mạnh tính chiến đấu, xây dựng thói quen hành vi tốt cho cộng đồng xã hội ở nông thôn (nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết tật như mê tín dị đoan, bê tha cờ bạc, chây lười lao động trong một bộ phận dân cư…).

Phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có yêu cầu: “Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân về các tiêu chí, yêu cầu và nội dung xây dựng nông thôn mới hiện nay. Coi việc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và mang tính nhân văn sâu sắc”.

Với chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, giữa các cơ quan báo, đài cần có kế hoạch phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn với việc tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các phong trào thi đua khác.

Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên báo chí là rất quan trọng, góp phần đúc rút những kinh nghiệm và bài học từ kết quả thực hiện chương trình để phục vụ công tác hoạch định chính sách trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua chức năng và hình thức hoạt động của diễn đàn báo, đài, cán bộ và nhân dân có điều kiện tìm hiểu, trao đổi, đúc kết nhiều thông tin tư liệu từ chủ trương đến mô hình, từ mục tiêu đến kết quả, và có cả những vấn đề cần tranh luận, phản biện xoay quanh việc đưa chủ trương xây dựng nông thôn mới vào thực tiễn cuộc sống.

Báo chí vừa tuyên truyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vừa kêu gọi, đề cao và thúc giục trách nhiệm của người người, nhà nhà phải tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới – Có nghĩa là phải quan tâm tuyên truyền cả về quyền lợi và nghĩa vụ của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, có nhiều nội dung cần được triển khai thực hiên có lộ trình, có thời gian và có sự đầu tư hợp lý, đúng mức của nhà nước. Tuy nhiên, chính trong việc thực hiện đó luôn cần có sự phối hợp và hợp tác của các lực lượng. Nguồn lực xã hội vì thế cũng rất cần thiết. Chủ trương của Đảng, nhà nước ta trong xây dựng nông thôn mới là cần huy động nguồn lực xã hội hóa, nhất là trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất và chuyển đổi mô hình, phương thức hoạt động kinh tế, cơ cấu kinh tế của địa phương, nhằm hướng đến phát triển hài hòa giữa vùng nông thôn và đô thị; phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy ưu thế của nền nông nghiệp nhiệt đới gắn với giải quyết tốt các vấn đề nông dân và nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, yêu cầu rất quan trọng là làm sao phát huy cho tốt vai trò của nông dân - chủ thể cơ bản thực hiện chương trình. Đi sâu tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, từ đó làm nòng cốt tuyên truyền và định hướng để nhân dân có cái nhìn tổng thể và đồng thuận cao trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trên diễn đàn báo đài một cách phong phú, sinh động, trong đó phải phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương là yêu cầu rất thực tế cả trước mắt và lâu dài. Hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo, đài chú trọng đến khai thác, nắm bắt, phản ảnh tâm trạng, diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận của nhân dân đối với các quyết sách, vấn đề về xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Chúng tôi thiết nghĩ rằng, diễn đàn báo, đài còn là hình thức sinh động để tập huấn về kiến thức, kỹ năng, bồi bổ kinh nghiệm cho cán bộ, nhân dân trong quản lý, điều hành, tổ chức xây dựng mô hình, phát triển phong trào xây dựng nông thôn mới với tính chất rộng khắp, đa dạng và ngày càng chuyên sâu hơn…
 
Thời gian thực hiện chương trình nông thôn mới đến năm 2020 và nội dung về nông thôn mới là toàn diện trên các lĩnh vực, rất cần thiết để tổ chức nên một ê-kíp phóng viên được bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu nhằm bảo đảm phát huy vai trò báo đài trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

 
                                                                                                Thái Sơn
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 21
  • Khách viếng thăm: 19
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 848
  • Tháng hiện tại: 58902
  • Tổng lượt truy cập: 24527096