Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tiền Giang: Cần nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn

Đăng lúc: Thứ bảy - 27/07/2019 17:26
Đó là ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam vào sáng  ngày 26-7.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu và chỉ đạo tại lễ kỷ niệm
Đến dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; cùng với các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2019)
Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Danh đã ôn lại truyền thống 90 năm của Công đoàn Việt Nam và 42 năm Công đoàn Tiền Giang.

Theo đó, 42 năm qua, tổ chức Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã trải qua 10 kỳ Đại hội. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh nhà đã không ngừng lớn mạnh về số lượng lẫn chất lượng.


Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2019)
Tổ chức Công đoàn đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy có những chủ trương, nghị quyết sát, hợp để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, ra sức thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Danh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh cần tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Một là, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức Công đoàn phải tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28-1-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 24-4-2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VIII về thực hiện nghị quyết trên. Phải làm cho mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thật sự thông suốt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để không những tạo ra sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tăng cường trách nhiệm mà còn phải có kế hoạch và hành động thực tiễn phù hợp hơn trong tình hình mới.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho đội ngũ công nhân nâng cao nhận thức chính trị, giác ngộ về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, quán triệt những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần độc lập tự chủ, ý thức tự lực tự cường, rèn luyện tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao ý thức cảnh giác chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Hai là, phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Qua đó, tăng cường khối đoàn kết liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức thực sự là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Ba là, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ V khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp của Nhà nước. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết nêu trên. Đặc biệt, sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh vào ngày 9-8-2018 tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và thu hút đầu tư.


Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ
Đề nghị các cấp Công đoàn cần phát huy lợi thế, tận dụng cơ hội từ các nguồn đầu tư lớn đang tăng mạnh vào tỉnh ta để phát triển tổ chức, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Đồng thời, lãnh đạo giai cấp công nhân tham gia phát triển kinh tế công nghiệp với quy mô lớn, trong điều kiện khoa học - công nghệ tiên tiến. Điều đó, đòi hỏi lực lượng công nhân phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tác phong công nghiệp, luôn năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác; lao động có kỷ luật, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Đây là vấn đề đặt ra cho các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội phải biết phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn, trong đó người sử dụng lao động cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn và các ngành chức năng trong đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ công nhân, người lao động để vừa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp vừa góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống của công nhân, người lao động.  

Bốn là, phải chú trọng công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ công nhân, người lao động, nhất là Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội...; cần có kế hoạch phát triển, động viên thành lập mới Công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.


Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Năm là, không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp, đặc biệt là tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án số 03-ĐA/TU ngày 28-12-2018 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Các tổ chức Đảng cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp; quan tâm giáo dục đối tượng, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp Đảng là công nhân. Chú trọng củng cố, kiện toàn về tổ chức, cán bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp.

Sáu là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt, tập hợp vận động người lao động tham gia vào các tổ chức Công đoàn. Thực hiện tốt hơn nữa việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức tốt Hội nghị người lao động, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người lao động, giải đáp thắc mắc về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trong lúc quan hệ lao động để Công đoàn thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển một cách bền vững.

Mọi phát sinh mâu thuẫn giữa công nhân với chủ doanh nghiệp và ngược lại phải được trao đổi, bàn bạc với tinh thần dân chủ, công khai và đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng đình công, lãng công, ngừng việc tập thể làm thiệt hại cho doanh nghiệp và người lao động .     

Bảy là, các cấp Công đoàn cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Công đoàn Việt Nam phát động. Về xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, an toàn an ninh trật tự, cần hướng các phong trào thi đua vào mục tiêu, năng suất, chất lượng và hiệu quả, tránh đơn điệu, phô trương và hình thức. Chú trọng việc biểu dương kịp thời những nhân tố mới, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công nhân, viên chức, người lao động. Trước mắt, cần đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Tám là, phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của công nhân, người lao động như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn ở các doanh nghiệp.


9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh
Đồng thời, chăm lo cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống có hiệu quả tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho công nhân; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà ở, nhà trẻ, khu vui chơi, giải trí phục vụ cho công nhân, lao động ở các khu, cụm công nghiệp; cần đẩy mạnh hơn nữa tiến độ thực hiện dự án đầu tư công trình xây dựng Thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của công nhân để tham gia với người sử dụng lao động xử lý kịp thời các vụ việc có thể dẫn đến tranh chấp lao động, không để phát sinh điểm nóng, gây phức tạp thêm tình hình.

Chín là, các cấp Công đoàn cần quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn cấp cơ sở, nhất là Công đoàn trong các khu, cụm công nghiệp. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng tạo cơ hội cho cán bộ Công đoàn trẻ, Công đoàn trực tiếp sản xuất và cán bộ nữ. Mặt khác, cần phát huy vai trò đại diện, chăm lo lợi ích và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động, nhất là nâng cao kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công.     

Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; 25 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 
LÝ OANH

Nguồn tin: BÁO ẤP BẮC
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 24
  • Khách viếng thăm: 20
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 2241
  • Tháng hiện tại: 98427
  • Tổng lượt truy cập: 24566621