Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Dành cho quảng cáo
Dành cho quảng cáo
Danh cho quang cao 5

Báo chí Tiền Giang làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết TW4 Khóa XII

Đăng lúc: Thứ năm - 22/06/2017 13:37
Trong những năm qua, hoạt động báo chí nước ta nói chung, báo chí trong tỉnh nói riêng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ảnh Tư liệu
Cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân; là cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân, giữa doanh nghiệp và nhà quản lý; phản ánh các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; góp phần giúp Nhà nước hoạch định chính sách phù hợp với thực tiễn, thúc đẩy thực hiện mục tiêu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động.... Đảng lãnh đạo toàn diện hoạt động báo chí, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí hoạt động tốt, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước thuận lợi đan xen với nhiều khó khăn, thách thức, báo chí trong tỉnh và đội ngũ biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, thể hiện trách nhiệm chính trị với đất nước, địa phương, triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt. Các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý Nhà nước về báo chí; chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cấp, các ngành trong việc cung cấp thông tin cho báo chí về các sự kiện lớn, các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương.

Báo chí trong tỉnh đã truyền tải tất cả nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đội ngũ những người làm báo trong tỉnh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt. Các nhà báo đều có quan điểm, lập trường của người làm báo cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đặc biệt là luôn tâm huyết với nghề, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Nhiều nhà báo đã và đang hằng ngày, hằng giờ thâm nhập vào thực tiễn cuộc sống sôi động, vượt qua khó khăn, thử thách của cuộc sống đời thường để có những tác phẩm báo chí hay, hấp dẫn, mang đầy hơi thở cuộc sống...

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, hoạt động báo chí trong tỉnh cũng còn những hạn chế nhất định, đó là thông tin tuyên truyền về đấu tranh chống suy thoái chưa cân đối, hài hòa giữa “xây” và “chống”. Việc thông tin tuyên truyền về các nội dung “tốt” còn ít, tính đấu tranh chưa cao, sức lan tỏa chưa lớn; chưa sắc bén trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; một số chuyên trang, chuyên mục chưa thật sự hấp dẫn bạn đọc, bạn xem đài; trình độ tác nghiệp, nhất là việc sử dụng công nghệ làm báo hiện đại và ngoại ngữ vẫn chưa ngang tầm với nhu cầu đa dạng của xã hội...

Đây là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, cùng với cả hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí trong tỉnh đang đứng trước nhiệm vụ chính trị nặng nề, đặc biệt là yêu cầu tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII vào cuộc sống. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên, mỗi nhà báo, cơ quan báo chí cần phát huy truyền thống vẻ vang do các thế hệ những người làm báo bồi đắp suốt 92 năm qua, xây dựng bản lĩnh chính trị, nêu cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và lòng mong đợi của nhân dân trong tỉnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”. Nghị quyết Trung ương 5 khóa X nêu rõ: “Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là vũ khí sắc bén nhằm tuyên truyền, cổ vũ, tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân theo Đảng làm cách mạng”. Công tác báo chí trong thời gian tới cần có những giải pháp sau:

Thứ nhất, báo chí trong tỉnh cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa vai trò trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Lãnh đạo các cơ quan báo chí quán triệt sâu sắc nội dung, tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhận thức đầy đủ những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với tuyên truyền và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời, có những bài viết sắc sảo, nhằm phê phán, lên án những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội và những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đi đôi với khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, cần xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền, xuyên tạc và có hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu sai trái.

Thứ ba, báo chí cần phát huy và tích cực tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 với mục tiêu tổng quát là: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2016, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân... Tạo phong trào thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Trước mắt, báo chí tuyên truyền việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII với các nội dung quan trọng của 3 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế;

Thứ tư, các cơ quan, đơn vị, địa phương định hướng, cung cấp thông tin cần thống nhất, kịp thời cho các cơ quan báo chí; tăng cường kỷ luật phát ngôn. Các cơ quan báo chí thực hiện tốt một số văn bản chỉ đạo quan trọng như: Chỉ thị 30-CT/TW ngày 25-12-2013 của Bộ Chính trị Khóa XI về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet; Quyết định 157-QĐ/TW ngày 29-4-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quy định về chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Thứ năm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Đảng trong các cơ quan báo chí. Đề cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo. Thường xuyên quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo, xây dựng đội ngũ nhà báo, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nghiệp vụ chuyên môn cao.

 
TẤN QUÂN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


Danh cho quang cao 4

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 139
  • Khách viếng thăm: 108
  • Máy chủ tìm kiếm: 31
  • Hôm nay: 5664
  • Tháng hiện tại: 145059
  • Tổng lượt truy cập: 13303949