Người làm báo Tiền Giang


                     

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tiền Giang phát động và hưởng ứng Giải báo chí Búa liềm vàng năm 2021

Đăng lúc: Thứ ba - 30/03/2021 14:49
Ngày 29-3-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Kế hoạch 14 phát động và hưởng ứng Giải Búa liềm vàng năm 2021.

Phát động và hưởng ứng Giải Búa liềm vàng năm 2021 nhằm :

- Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Tạo sự quan tâm, thu hút của lực lượng phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và của toàn xã hội tham gia viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng.

- Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên  mục xây dựng Đảng trên Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 nhằm tuyên truyền, triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác tổ chức - cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, góp phần bảo vệ đường lối, tổ chức của Đảng và cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Yêu cầu của việc phát động và hưởng ứng Giải Búa liềm vàng năm 2021:

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; coi trọng cả “đức trị” và “pháp trị”, nhưng đề cao “pháp trị”. Thực hiện phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

- Lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc, những cơ quan báo chí, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo cấp ủy có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng để trao giải, tôn vinh tác giả, tác phẩm, tập thể, cá nhân tiêu biểu.

- Thông qua các tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Giải Búa liềm vàng để trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng.

Để có nhiều tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 có chất lượng và hiệu quả, mỗi cơ quan báo chí, người làm báo cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động, tích cực bám sát thực tế cơ sở, kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, phát hiện những cách làm

hay, mô hình tốt để biểu dương, khen thưởng và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại.

Nội dung phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam phát động.

- Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc của tỉnh viết về xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng,…với những trọng tâm về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết 35 ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tuyên truyền, triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân,... được đăng, phát trên Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cơ quan báo chí ở Trung ương, ngoài tỉnh. Giải cũng trao cho các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức cấp ủy tiêu biểu.

Đối tượng tham gia:

- Về tác giả: Có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..). Tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại về xây dựng Đảng đã đăng, phát trên các loại hình báo chí: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí.

- Các cơ quan báo chí tổ chức tốt việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng; động viên các phóng viên, nhà báo tích cực tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn những tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh, cấp ủy huyện (tương đương) tổ chức triển khai kế hoạch; phát động phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Thời gian tác phẩm dự giải:

- Mốc thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 1-11-2020 đến ngày nộp tác phẩm dự thi.

- Hồ sơ tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng nộp trực tiếp hoặc gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chậm nhất ngày 30/9/2021 (theo dấu bưu điện).

Giải thưởng cấp tỉnh:

Xét chọn sơ khảo tác phẩm báo chí cấp tỉnh: Tiến hành từ ngày 1 – 29-10-2021 để chọn ra tác phẩm báo chí chất lượng trao giải; gửi tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng trước ngày 1-11-2021.

Số lượng giải thưởng:

- Tác phẩm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích.

- Giải tập thể: 1 giải.

Giá trị giải thưởng:

Giải nhất: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

- Giải nhì: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

- Giải ba: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Giải khuyến khích: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Giải tập thể: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Về tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai kế hoạch này, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Ấp Bắc, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức cấp huyện (tương đương) thực hiện tốt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; tuyên truyền, động viên đội ngũ nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tham gia sáng tác tác phẩm tham dự giải cấp tỉnh và toàn quốc về xây dựng Đảng.

Tuyên truyền sâu rộng về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết 35 ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; triển khai và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội Nhà báo, Hội văn học - Nghệ thuật xây dựng kế hoạch phát động và hướng dẫn các chi hội đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền thể lệ Giải báo chí Búa liềm vàng; kịp thời cổ vũ, động viên các hội viên tham gia Giải để có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc.

Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng chuyên mục xây dựng Đảng trên báo, đài địa phương gắn với xây dựng đội ngũ phóng viên, cộng tác viên có năng lực tuyên tuyền về xây dựng Đảng ở các cơ quan báo chí. Bám sát thực tiễn, kinh nghiệm và từng loại hình báo chí để khai thác đề tài phù hợp, qua đó phản ánh các nhân tố điển hình, gương sáng trong công tác xây dựng Đảng.

Cấp ủy huyện (tương đương) chỉ đạo tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

 
M.T

Nguồn tin: BÁO ẤP BẮC
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu 


THÔNG TIN CẦN BIẾT