Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang: Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo Bác

Đăng lúc: Thứ hai - 22/06/2015 12:13
Tại Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học - nghệ thuật và báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu trên.

Đồng chí Trần Thế Ngọc, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị
tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị  - Ảnh: Phạm Ngộ.
Hơn 8 năm qua, việc triển khai Chỉ thị 06-CT/TW và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm tiếp tục đưa tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách, lối sống vào cộng đồng dân cư, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương; làm cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhận thức sâu sắc hơn nữa những giá trị to lớn về quan điểm, tư tưởng của Người.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về quan điểm chính trị, đạo đức, ngăn chặn các tệ tham nhũng, tiêu cực trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đây thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa lớn và đã phát huy tác dụng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố, bảo tồn, bồi đắp những nét đặc trưng về văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam và chắt lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Các cấp ủy đảng, ngành, cơ quan, đơn vị đã phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với các chủ đề “học tập” và “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đây là nhiệm vụ chính trị được thực hiện trong sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng, gắn với việc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện Quy định về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định “Những điều đảng viên không được làm” và lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên có biện pháp khắc phục; qua đó, đã tạo được sự chuyển biến về tinh thần trách nhiệm đối với công việc, thái độ ứng xử với nhân dân, phẩm chất đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên; các vụ, việc nổi cộm, bức xúc cũng được các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết kịp thời, có hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg ngày 7-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước đã có những chuyển biến, thiết thực, nổi bật là tạo được sự hài lòng đối với các tổ chức, cá nhân khi đến các cơ quan Nhà nước giải quyết công việc; trách nhiệm đối với công việc; thái độ khi tiếp xúc với nhân dân; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở. Nội dung chuẩn mực đạo đức của các cơ quan, đơn vị phần lớn đều bám sát vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát.

Vừa qua, cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” được sự hưởng ứng tích cực của những người hoạt động chuyên nghiệp trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí và đông đảo lực lượng sáng tác, những cây bút không chuyên cũng tham gia viết rất nhiều bài dự thi, đây là việc làm thể hiện tình cảm thật sự sâu sắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân Tiền Giang đối với Bác. Mỗi tác phẩm tham gia dự thi dù đạt giải thưởng hay không cũng đều là những món quà thật quý giá mà mỗi tác giả muốn dâng tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân sinh nhật lần thứ 125 của Người. 

Những kết quả trên cho thấy sự quyết tâm phấn đấu rất cao của các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp uỷ cũng còn một số mặt hạn chế như:

Một số tổ chức đảng chưa thật sự xem nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm; do đó, chậm ban hành, triển khai các văn bản chỉ đạo học tập các chủ đề hàng năm; chưa chủ động sáng tạo tìm ra các mô hình “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác; nội dung đăng ký của một số cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên có nơi còn chung chung, chưa gắn kết với nhiệm vụ được giao; việc kiểm tra, theo dõi, đánh giá chưa thường xuyên; một vài cán bộ, lãnh đạo chủ chốt ở các cấp chưa thật sự thể hiện tính gương mẫu cho cấp dưới, nhất là nêu gương về thực hiện tự phê bình và phê bình, về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, về đạo đức, lối sống.
 
Tính năng động, sáng tạo, chủ động tiến công của cán bộ, đảng viên chưa được phát huy, tạo thành sức bật trong thực tế cuộc sống cũng như hành động cách mạng; một số vụ việc, nổi cộm bức xúc ở một vài địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là những vụ việc khiếu kiện liên quan đến vấn đề tiêu cực, giải toả đền bù đất đai.
 
Việc động viên, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa được chú trọng đúng mức, kịp thời. Các cấp ủy đảng, các ngành cần rút kinh nghiệm, mạnh dạn phân tích kỹ những hạn chế, yếu kém nêu trên để có giải pháp khắc phục, trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các biện pháp khả thi để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2015.

Để tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa lớn trong nhận thức và hành động thời gian tới, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, lãnh đạo học tập thật tốt chủ đề năm 2015 về tính “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
 
Trong học tập phải gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị với những nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy định của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; đồng thời lựa chọn giải quyết tốt những vấn đề bức xúc trong nhân dân.
 
Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cần nhận thức rõ các nội dung cơ bản của chủ đề, nhất là thảo luận theo các nhóm nội dung trong chủ đề; các tổ chức đảng, đoàn thể làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Chúng ta phải đánh giá cho được một cách thực chất kết quả thực hiện, nhất là về phong cách lãnh đạo, quản lý, điều hành. Cần lưu ý, trong quá trình nghiên cứu, học tập các chủ đề này, xem tính năng động, sáng tạo, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt đối với công việc, đối với xã hội như thế nào? có thật sự chuyển biến hay không? phong cách phục vụ nhân dân như thế nào? có bàng quan, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân hay không? có nêu gương cho cấp dưới không? nhất là nêu gương về đạo đức, lối sống và thực hành tiết kiệm, đoàn kết, chống quan liêu, tham nhũng, về tự phê bình, phê bình và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Trong quá trình tổ chức học tập và làm theo lời Bác phải đặc biệt quan tâm sự phối hợp của cơ quan Tuyên giáo với cơ quan Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng, đây là hành lang ngắn nhất đưa những tư tưởng cách mạng vào lòng nhân dân biến ý thức thành hành động; các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm đúng mức đến công tác phát hiện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Nhân rộng và biểu dương, khen thưởng; phải xem đây là một trong những giải pháp hàng đầu để việc học tập và làm theo Bác ngày càng có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội; cần đẩy mạnh phát động các cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí để làm phong phú thêm nội dung tuyên truyền, đây là khâu quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Bộ phận giúp việc của tỉnh triển khai tốt công tác quảng bá, nhằm tạo ra phong trào sâu, rộng trong xã hội và trở thành đạo lý nhân văn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đây là kênh tuyên truyền quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp phải luôn thể hiện tinh thần, thái độ nghiêm túc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phải tuyệt đối làm gương cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Có như vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mới thật sự có sức tác động và đi vào chiều sâu trong nhận thức mỗi con người chúng ta.

Tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, theo dõi nội dung đăng ký. Vì trong thực tế, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hầu hết cho cán bộ, đảng viên đăng ký các phần việc phấn đấu nhưng khâu theo dõi, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện còn buông lỏng, chưa được quan tâm đúng mức.
 
Công tác đánh giá thành tích phải được lượng hóa, cụ thể hóa những tiêu chí xét chọn, tránh phong trào, hình thức thiếu chiều sâu. Trong Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các cấp uỷ đảng phải có nội dung đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
 
Đây là một trong những thước đo để xem xét tiêu chuẩn tham gia cấp uỷ, đánh giá năng lực, vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong nhiệm kỳ qua và cũng là cơ sở quyết định việc bố trí cán bộ, đội ngũ tiền phong trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng xã hội mới của đất nước; tiếp tục xác định các chuẩn mực đạo đức, tiêu chí phấn đấu cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên và đơn vị; kiến nghị hình thành cơ chế giao tiếp, ứng xử và quản lý một cách trung thực, khoa học; nghiên cứu đưa chương trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào giáo trình ở các cấp học, bậc học.

Dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân sẽ nêu cao hơn nữa tinh thần tự giác “làm theo” tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là vinh dự, là nghĩa vụ và là trách nhiệm của mỗi người, góp phần xây dựng một xã hội ngày càng mang đậm tính nhân văn và chúng ta phải xem những kết quả trên chỉ là bước đầu, đòi hỏi cần có những cách làm mới, cụ thể hơn để Tiền Giang ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong “học tập và làm theo” Bác.

 
Trần Thế Ngọc
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 24
  • Khách viếng thăm: 20
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 3978
  • Tháng hiện tại: 30032
  • Tổng lượt truy cập: 24498226