Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Để có “đầu ra” tốt... phải có “đầu vào” tốt

Đăng lúc: Thứ năm - 28/07/2011 00:42

Trước khi tiến hành Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với tinh thần dân chủ, trách nhiệm đã đóng góp ý kiến vào các văn kiện dự thảo, “đưa cuộc sống vào nghị quyết”. Nay là thời điểm nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện, “đưa nghị quyết vào cuộc sống” (sau đây gọi chung là nghị quyết, thay văn kiện).
 

Động tác đầu tiên đưa nghị quyết vào cuộc sống là xây dựng Chương trình hành động (CTHĐ) thực hiện nghị quyết, do cấp ủy đảng các cấp cụ thể hóa, “chương trình hóa” từ nghị quyết Đại hội cấp mình. Riêng cấp ủy trực thuộc Trung ương còn xây dựng  CTHĐ thực hiện nghị quyết của Trung ương phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình, đề ra các biện pháp thiết thực, có lộ trình hợp lý giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo đời sống nhân dân, thúc đẩy sản xuất phát triển, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền tạo ra phong trào thi đua trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do các Đại hội đề ra.

Động tác thứ hai là tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI với đầy đủ các văn kiện: Cương lĩnh, Chiến lược, Báo cáo chính trị, Điều lệ Đảng, kết hợp liên hệ với nghị quyết Đại hội và CTHĐ cấp mình. Tùy theo đối tượng mà có hình thức học tập, phổ biến phù hợp. Ở đây chỉ xin trao đổi ý kiến về việc học tập, quán triệt trong lực lượng những người làm báo (NLB) ở tỉnh nhà.

Để có “đầu ra” tốt (tức “đưa nghị  quyết vào cuộc sống”) trước đó những NLB phải có “đầu vào” tốt (tức quán triệt sâu sắc nghị quyết). Thiết nghĩ, cần đảm bảo tốt các việc sau đây:

- Cung cấp đầy đủ các văn kiện Đại hội XI và  CTHĐ của Đảng bộ tỉnh cho NLB (có thể đôi ba người một bộ tài liệu), giới thiệu tài liệu, sách báo có liên quan để NLB mua đọc, tham khảo thêm.

- Tổ chức các lớp học nghị quyết với báo cáo viên có khả năng truyền đạt tốt, am hiểu tình hình thực tế, là người từng lãnh đạo hoặc kinh qua công tác báo chí càng tốt; với hội trường có chỗ ngồi vừa đủ với số người dự học, yên tĩnh, thoáng mát, đầy đủ ánh sáng, âm thanh dễ nghe. Nhắc nhở người học giữ yên lặng, không làm việc riêng, không đọc sách báo khi nghe giảng. Ngoài việc nghe giảng trực tiếp, nên bổ sung bằng việc nghe, xem băng, đĩa ghi bài giảng của các báo cáo viên ở Trung ương.

- Nhất thiết phải dành những buổi thảo luận ở tổ và hội trường, tạo không khí cởi mở, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, thảo luận, tranh luận sôi nổi, nhiều người có ý kiến. Đi sâu phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn các quan điểm cơ bản, nhận thức rõ nội dung các chủ trương, mục tiêu, giải pháp, định hướng, những điểm mới trong nghị quyết. Trên cơ sở học tập, thảo luận nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, phát hiện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, phê phán các biểu hiện “tự diễn biến” trong cán bộ, đảng viên, công chức.

- Cuối cùng, tất nhiên có ý kiến của báo cáo viên, của cán bộ lãnh đạo giải đáp, nói thêm, chốt lại những vấn đề người học thắc mắc, có ý kiến khác nhau, nhằm đạt sự nhất trí cao.

Nhìn chung, trong bước “đầu vào” này, cần kết hợp tốt giữa học và tự học, tự nghiên cứu, trong đó tự nghiên cứu là việc thường xuyên, lâu dài, không chỉ để luôn nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng mà còn để luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt tình và quyết tâm thực hiện thắng lợi quan điểm, đường lối của Đảng, tạo niềm cảm hứng sáng tạo trong hoạt động tác nghiệp báo chí.

Về thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, “đưa nghị quyết vào cuộc sống”, những NLB tùy theo vị trí công tác của mình ở cơ quan báo chí, tùy theo sở trường, sở thích của mình khi cộng tác với cơ quan báo chí mà chọn lựa nội dung để phản ánh, để tác nghiệp.

Đại hội Đảng các cấp, nhất là cấp Trung ương, có rất nhiều văn kiện quan trọng cần đưa vào cuộc sống, chỉ xin đề cập một số vấn đề cho là cốt lõi, chi phối các vấn đề cụ thể khác.

Trước hết, trong toàn bộ các văn kiện, Cương lĩnh là văn kiện quan trọng nhất. Cương lĩnh là tuyên ngôn chính trị của Đảng, là ngọn cờ chiến đấu của Đảng và dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; là nền tảng lý luận, nền tảng tư tưởng và chính trị, định hướng cho mọi hoạt động của chúng ta hiện nay cũng như trong những thập kỷ tới.

Trên cơ sở nội dung của Cương lĩnh, chúng ta kết hợp với các văn kiện khác triển khai tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, định hướng, giải pháp… trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thông qua hoạt động của các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị, các tổ chức, cá nhân.

Một vấn đề thuộc về bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển đất nước ta là dân chủ xã hội chủ nghĩa phải được coi là “hòn đá thử vàng” đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Hơn nữa, trong 8 đặc trưng của mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng có đến 3 đặc trưng nói đến vị trí của dân và dân chủ:

- Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

- Do nhân dân làm chủ;

- Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

So với Cương lĩnh năm 1991, Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) thêm hai đặc trưng (một và ba theo bảng thứ tự trên). Hai đặc trưng này Đại hội X đã bổ sung. Điểm mới so với Đại hội X là chuyển từ “dân chủ” lên trước từ “công bằng” trong đặc trưng tổng quát, vì cả lý luận và thực tiễn đều chỉ rõ dân chủ là điều kiện, tiền đề của công bằng, văn minh; đồng thời để nhấn mạnh bản chất của xã hội ta là xã hội dân chủ theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Khi rút ra những bài học chủ yếu từ việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010, Chiến lược 2010-2020 đã nêu lên bài học đầu tiên: Bài học về phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

Chúng ta còn gặp nhiều lần trong các văn kiện Đại hội XI nói về xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, về hoàn thiện cơ chế để nhân dân đóng góp ý kiến, phản biện xã hội và giám sát công việc của Đảng và Nhà nước, về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy phục vụ nhân dân… Rồi từ phát huy dân chủ mà phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc như một hệ quả đương nhiên.

Đây là mảng đề tài vô cùng phong phú, sinh động mà từ đó ta có thể liên kết nhuần nhuyễn với các đề tài khác. Thậm chí các đề tài khác nếu không liên kết nhuần nhuyễn với đề tài về phát huy dân chủ sẽ phiến diện, thiếu sức thuyết phục.

Về phương pháp tuyên truyền, với phương châm “lấy ánh sáng đẩy lùi bóng tối”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, nhạy bén phát hiện các nhân tố mới, người tốt việc tốt trên các lĩnh vực, kịp thời phản ánh, tôn vinh, nhân rộng. Tất nhiên cũng phê phán, lên án thích đáng các hiện tượng tiêu cực, nhất là các tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp rất toàn diện, phong phú, lãnh đạo các cơ quan báo chí lên kế hoạch đề tài thích hợp với tôn chỉ, mục đích và đối tượng của đơn vị mình, từ đó phân công phóng viên tác nghiệp theo sở trường của từng người nhằm nâng cao chất lượng thông tin báo chí cao nhất.
 

Nhà báo TRẦN BỬU
Nguyên Tổng biên tập Báo Ấp Bắc

Từ khóa:

nghị quyết

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 76
  • Khách viếng thăm: 29
  • Máy chủ tìm kiếm: 47
  • Hôm nay: 3848
  • Tháng hiện tại: 68008
  • Tổng lượt truy cập: 24536202