Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng khu vực phòng thủ

Đăng lúc: Thứ bảy - 22/12/2018 18:38
Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng khu vực phòng thủ
Nguyễn Văn Danh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, là sự phát triển cao của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu xây dựng khu vực phòng thủ là ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu và hoạt động "Diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh, trật tự để phát triển kinh tế - xã hội, xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng - an ninh,... đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính cơ bản lâu dài và là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
tặng Bằng khen cho các tập thể tại Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh 
giai đoạn 2013 - 2018  -  Ảnh: Thanh Lâm
Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng với phương châm toàn diện và vững chắc. Qua triển khai thực hiện đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; tiềm lực trong khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng đồng bộ, vững mạnh, toàn diện trên các lĩnh vực; nhiều chương trình, đề án trọng tâm có tính chất lâu dài nhằm định hướng phát triển cho ngành công nghiệp, mở rộng phạm vi, quy mô, đối tượng, thành phần, đầu tư có chọn lọc theo hướng hiện đại, vừa phục vụ dân sinh nhưng vừa đảm bảo nhu cầu phục vụ cho quốc phòng khi cần thiết.

Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ ở ngay tại địa bàn cơ sở, nòng cốt là lực lượng Quân sự -  Công an - Bộ đội Biên phòng, trong tham mưu xây dựng kế hoạch diễn tập hàng năm và trong xử lý các tình huống về quốc phòng - an ninh; đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hiểu rõ bản chất, âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị, kịp thời xử lý, ổn định tình hình khi có tình huống về quốc phòng, an ninh xảy ra.

Hàng năm, tỉnh có trên 72% tổ chức cơ sở Đảng cơ quan Quân sự đạt trong sạch vững mạnh và trên 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ huy động sẵn sàng động viên, huấn luyện, diễn tập luôn đạt 100% chỉ tiêu quy định; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp", đạt 1,02% so với dân số, xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dân quân thường trực ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh, tỷ lệ đảng viên đạt 27,29%; 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự, hoạt động hiệu quả; Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức đủ khả năng tự bảo vệ cơ quan, xí nghiệp; công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng luật, bảo đảm về chỉ tiêu và nâng cao về chất lượng, tỷ lệ thí sinh thi đậu vào các trường Quân sự ngày càng cao, góp phần tăng cường nguồn lực cho Quân đội. Công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng Quân sự - Công an - Biên phòng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác diễn tập khu vực phòng thủ ở cả 3 cấp "tỉnh, huyện, xã" đều đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối; hàng năm, tỉnh đã chỉ đạo từ 2 đến 3 huyện, thành, thị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và mỗi năm có từ 25 - 30% xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn,... thông qua các cuộc diễn tập đã thể hiện được trình độ, năng lực của cán bộ các cấp và khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới,...


Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
cùng đại biểu tham quan trưng bày mô hình, học cụ tại Lễ ra quân huấn luyện
năm 2018  -  Ảnh: Thanh Lâm
Để giữ vững và phát huy tốt hơn nữa những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về "Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới" và các văn bản của các cấp có liên quan đến xây dựng khu vực phòng thủ; Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 16/12/2009 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 50-CTr/TU ngày 23/01/2014 của Tỉnh ủy về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Trong thực hiện phải đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thống nhất về nhận thức, xác định được tầm quan trọng của khu vực phòng thủ; nhận thức rõ "đối tượng", "đối tác" theo nguyên tắc: "Những ai chủ trương tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác. Bất kể thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh. Mặt khác, trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong một số đối tác, có thể có mặt khác biệt, mâu thuẫn với lợi ích của ta". Bên cạnh đó, phải nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc ngay từ cơ sở, tạo nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân.

Hai là, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Đề án về xây dựng khu vực phòng thủ đã được phê duyệt. Từng bước quy hoạch, lập dự án xây dựng các khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, công trình chiến đấu gắn với phương án bố trí lực lượng phù hợp, sát yêu cầu phòng thủ, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung xây dựng hệ thống chính quyền các cấp vững mạnh, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với hoạt động của lực lượng vũ trang trong mọi tình huống; xây dựng tiềm lực chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội của khu vực phòng thủ theo quan điểm: "Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; lấy xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện làm nền tảng". Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh,... xem đây là yêu cầu khách quan, đòi hỏi phải được giải quyết hợp lý, cụ thể, hài hòa trong từng mối quan hệ, từng lĩnh vực và ở từng giai đoạn phát triển.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là lực lượng trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức, biên chế và trang bị vũ khí, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, đủ khả năng xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh thời bình; đủ sức mạnh bảo vệ địa phương với phương châm "tỉnh giữ tỉnh, huyện giữ huyện, xã giữ xã" khi có tình huống xấu, bất ngờ về an ninh, trật tự và khi xảy ra chiến tranh, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng Công an, Quân sự chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, xã đáp ứng yêu cầu tự lực, tại chỗ, liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ của tỉnh và thế trận phòng thủ của Quân khu; đồng thời, xây dựng đồng bộ hệ thống tổ chức phòng thủ dân sự, đảm bảo phòng tránh, khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra.

Với tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang quyết tâm xây dựng tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống về quốc phòng - an ninh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Nguồn tin: thtg.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 72
  • Khách viếng thăm: 71
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 14826
  • Tháng hiện tại: 357555
  • Tổng lượt truy cập: 19338554