Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Dành cho quảng cáo
Dành cho quảng cáo
Danh cho quang cao 5

Ngành Tuyên giáo: Nỗ lực góp phần làm tốt vai trò "cầu nối" giữa Đảng với Nhân dân

Đăng lúc: Thứ hai - 01/08/2016 12:59
Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, là tổ chức quan trọng hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác-Lênin, về Chánh cương vắn tắt,

Được sự ủy nhiệm, ông Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các cá nhân.
Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng. Nhân Ngày Quốc tế đỏ 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết.

Từ đó, ngày 1-8 trở thành một mốc son lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Năm 2000, Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Trong suốt 86 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ.

Qua lịch sử 86 năm, ngành Tuyên giáo đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước; cung cấp những luận cứ khoa học, góp phần hình thành hệ thống các luận điểm mới trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giáo dục, tuyên truyền và bảo vệ tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Với những nỗ lực, đóng góp của mình, ngành Tuyên giáo đã được Nhà nước tặng phần thưởng cao quý “Huân chương Sao vàng”.

Cùng với ngành Tuyên giáo cả nước, 86 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, ngành Tuyên giáo tỉnh đã góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong 30 năm kháng chiến chống thực dân, đế quốc, công tác tư tưởng ở tỉnh Mỹ Tho và tỉnh Gò Công có nhiệm vụ trực tiếp bồi dưỡng, xây dựng, phát triển sức mạnh và giá trị con người Việt Nam trong cuộc đọ sức với các thế lực xâm lược hùng mạnh để giành chiến thắng.

Các phong trào của quần chúng được khơi dậy mạnh mẽ, trở thành cao trào cách mạng trong đấu tranh và trong xây dựng đất nước. Đã có nhiều điển hình chiến đấu dũng cảm, xả thân vì nước làm xúc động mọi người dân yêu nước.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước (từ năm 1975 đến nay), nhiệm vụ công tác tư tưởng tập trung giáo dục, động viên nhân dân ta củng cố chính quyền cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời vận động nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp sức người, sức của phục vụ chiến đấu, cùng cả nước đánh thắng 2 cuộc chiến tranh biên giới.

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, công tác tư tưởng tập trung tuyên truyền, giáo dục nhân dân quán triệt đường lối đổi mới của Đảng và giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; củng cố lập trường giai cấp công nhân, nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết chống tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, chống các quan điểm sai trái và chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; động viên toàn dân phát huy nội lực, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Trải qua lịch sử 86 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh có nhiều tên gọi khác nhau, với nhiều bộ phận, nhiều cơ quan hợp thành và cũng có nhiều lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ.

Trong những năm gần đây, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh ở địa phương, trong nước, khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến cả mặt tích cực và tiêu cực, đã tác động đến tư tưởng, tình cảm và đời sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho công tác tuyên giáo trong tình hình mới, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong quá trình tuyên truyền, luôn kiên định những vấn đề, quan điểm có tính nguyên tắc, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bằng nhiều hình thức và phương pháp thích hợp, công tác tuyên truyền, giáo dục biến quan điểm, lý luận thành hành động cách mạng; làm rõ, phân biệt giữa cái đúng và cái sai, cái tiêu cực và cái tích cực, giữa tư tưởng tiến bộ và tư tưởng lạc hậu; đấu tranh, phê phán mọi tiêu cực trong đời sống xã hội.

Thông qua tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, công tác tuyên giáo đã góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, tăng thêm niềm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong kháng chiến vào công cuộc đổi mới đất nước cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua sâu rộng, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của các tầng lớp nhân dân, giúp địa phương vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội.

Triển khai và tổ chức thực hiện rộng khắp, có chiều sâu và hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Dự báo, phát hiện, tham gia định hướng, giải quyết những vấn đề bức xúc về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố sự đoàn kết trong Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm liên quan đến công tác thông tin đối ngoại, phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đặc biệt, công tác tuyên giáo đã kịp thời thông tin và định hướng dư luận xã hội về tình hình Biển Đông, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng và ủng hộ các chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước trong giải quyết vấn đề Biển Đông; góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời duy trì sự ổn định chính trị xã hội để phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh...

Công tác tuyên giáo cũng đã góp phần phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 86 năm qua, trước yêu cầu mới của cách mạng Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn, ngành Tuyên giáo tiếp tục nỗ lực, phấn đấu góp phần làm tốt vai trò là “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân.

Kịp thời định hướng công tác tư tưởng, dư luận xã hội trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm ở trong nước và quốc tế; tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Coi trọng công tác dự báo, đấu tranh chống âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng và củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, tiếp tục cổ vũ những cá nhân, tập thể điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

THANH HIỀN

Nguồn tin: BÁO ẤP BẮC
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


Danh cho quang cao 4

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 41
  • Hôm nay: 2082
  • Tháng hiện tại: 110549
  • Tổng lượt truy cập: 13461955