Lịch sử báo Đảng bộ tỉnh Tiền Giang

Lịch sử báo Đảng bộ tỉnh Tiền Giang
Lịch sử báo Đảng bộ tỉnh Tiền Giang Gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng ở địa phương, phản ảnh cuộc đấu tranh giữa nền báo chí yêu nước, cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với nền báo chí thực dân đế quốc...
Lịch sử báo Đảng bộ tỉnh Tiền Giang Gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng ở địa phương, phản ảnh cuộc đấu tranh giữa nền báo chí yêu nước, cách mạng của  nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với nền báo chí thực dân đế quốc...
 

Dowload về máy tính